Câu hỏi của Cù Lần - Toán lớp 7

Tìm x biết :

\(2003-\left|x-2003\right|=x\)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.