Câu hỏi của Nguyễn Hải Băng - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Hải Băng - Toán lớp 7

Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức " có kì hạn 6 tháng ". Hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Mình được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 

2 062 400đ. Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

    Được cập nhật 06/11/2016 lúc 15:20
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.