Câu hỏi của Linh Cao - Tiếng anh lớp 6

Mỗi dòng trong đoạn văn SAU có một lỗi sai, em  hãy tìm ra lỗi sai đó và sửa lại

1. He does havebreakfast, then he leaves the house at house at half pasteur six.

-> 

2. Classes start at seven o'clock and ending at half past eleven. 

=>

3. He also listening to music at the same time.

=>

4. Sometimes he go out and plays sports with his friends.

=>

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.