Câu hỏi của trần Kim Tiến - Toán lớp 10

Cho pt : (3m -2)x -m = 4mx +2m-5 (1) . tìm m để pt (1) có nghiệm nguyên.

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.