Câu hỏi của •Thánh•Vï•Vu - Toán lớp 9

Cho tam giác ABC , đường cao AH . Kẻ HE vuông góc vs BC ; HF vuông góc vs AC .  BF  cắt EH tại M , EC cắt HF tại N . Trên BC lấy P và Q sao cho EPHN và FQHM nội tiếp . Chứng minh PN =QM

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.