Câu hỏi của Tô Phương Linh - Toán lớp 6

Tìm giá trị nhỏ nhất trong biểu thức:

B=4y2-12y+15

C=x2-x+1

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.