Câu hỏi của Balulu - Toán lớp 7

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a,tồn tại số tự nhiên b sao cho \(ab+4\) là số chính phương

    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.