Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 10

\(\begin{cases}x\sqrt{x}-y\sqrt{y}\:+\sqrt{xy}+y-2\sqrt{y}-\sqrt{x}+2=0\\3x-y+5\sqrt{x}-\sqrt{xy}+\sqrt{y}=0\end{cases}\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.