Câu hỏi của Trần Nguyễn Hoài Thư - Tiếng anh lớp 7

Ask your partner questions and complete this form.

Name : _______________________

Age : ________________________

Grade : _______________________

School : _______________________

Các bạn giúp mình với, mình chưa hiểu cái bài này cho lắm 

    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.