Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 10

\(\begin{cases}x+\sqrt{x^2-2x+5}=6y+2\sqrt{y^2+1}\\x^2-4y^2-3x+6y+1=0\end{cases}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.