Câu hỏi của Nguyễn Hồng Liên - Tiếng anh lớp 12 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Nguyễn Hồng Liên - Tiếng anh lớp 12

He's just gone out for a few minutes. (POP)

Câu này làm như thế nào ạ

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.