Câu hỏi của Đinh Tuấn Việt - Toán lớp 8

Phân tích thành nhân tử : a) (xy+4)^2 - 4(x+y)^2 

b) (ab-xy)^2 - (bx-ay)^2

c) (x^2 +8x-34)^2 - (3x^2-8x-2)^2

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.