Câu hỏi của Tâm Phạm - Hóa học lớp 13

Cho biết nồng độ của dd bão hòa KAl(SO4)2 ở 20 độ C là 5,66%

a) Tính S(KAl(SO4)2; 20 độ C)

b) Lấy 600g dd bão hòa KAl(SO4)2 ở 20 độ C đem đun nóng để bay bớt 200g H2O phần còn lại làm lnahj đến 20 độ C. Hỏi có bao nhêu tinh thể KAl(SO4)2.12H2O kết tinh khỏi dd

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.