Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 12

1)\(\int\limits^1_0\frac{\left(3x^2+2\right)}{x^3+x^2+1}dx\)

2)\(\int\limits^1_0\frac{x}{x^2+4}dx\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.