Câu hỏi của Duyen Duyen - Hóa học lớp 11 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Duyen Duyen - Hóa học lớp 11

Cho 6,58 gam chất A tác dụng với 100 g nước tạo dung dịch B. cho B tác dụng với BaCl2 thì cho 4,66 g kết tủa và dung dịch C. cho C tác dụng với Zn dư thu được 1,792 lít H2 và dung dịch D. tính nồng độ phần trăm của chất có khối lượng phân tử lớn nhất trong D?

 Xem giúp mình,cám ơn nhé!

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.