Câu hỏi của Nguyễn Linh Chi - Tiếng anh lớp 8

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì thích hợp

1. By the time we (stop)......................, we had driven six hundred miles

2. Don't forget (lock)........................the door before going to bed

3. The pens (produce) by Thien Long Company are usually cheap and good

4. The man (sit)......................next to me was very nervous

5. Mr Hung told me (tell)...............him the truth

6. Mai is in her room. She (play).....................the guitar

7. Everybody  (want)..............to learn English

(MONG CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.