Câu hỏi của Đỗ Nguyễn Hiền Thảo - Toán lớp 8

Tính

S=\(-1^2+2^2-3^2+4^2-...+2016^2\)

A=\(\left(4^2+1\right)\left(4^4+1\right)\left(4^8+1\right)\left(4^{16}+1\right)\left(4^{32}+1\right)-\frac{1}{15}.4^{64}\)

Mình đang gấp giúp mình nha!vui

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.