Câu hỏi của Phương Anh - Toán lớp 10

\(\begin{cases}\left(18x+9\right)\sqrt{x^2+x+1}=y\sqrt{4y^2+27}\\\left(2y+3\right)^2=24\sqrt{x}\left(2y-9\right)\end{cases}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.