Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 9

Khai triển và rút gọn các biểu thức (với x và y không âm)

a) (4\(\sqrt{x}\)-\(\sqrt{2x}\))(\(\sqrt{x}\)-\(\sqrt{2x}\))

b) (2\(\sqrt{x}\)+\(\sqrt{y}\))(3\(\sqrt{x}\)-2\(\sqrt{y}\))

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.