Câu hỏi của meo con - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của meo con - Toán lớp 8

Bài 1: Chứng minh rằng ( 5n + 2 ) 2 - 4 chia hết cho 5 với mọi số nguyên n. 

Bài 2: Chưng minh rằng n3 - n chia hết cho 6 với mọi số nguyên n.

Bài 3: Tìm x biết 

x2 ( x - 3 ) + 12 - 4x = 0

    5 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.