Câu hỏi của Hồng Đen Hoa - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Hồng Đen Hoa - Toán lớp 8

Cho: a3+b3+c3=3abc hay chứng minh: a+b+c=0 hoặc a=b=c

    Được cập nhật 16/11/2016 lúc 20:20
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.