Câu hỏi của Tuấntửtếdốcbóngtinhtế Quangườikỹthuậtcứalòngảodiệu Bóngbaylêntrời - Hóa học lớp 10

Thêm 500ml dd NaOH 1M vào 150 ml dd H3PO4 2M,thu được dd X.Cô cạn dd X.thu được hỗn hợp gồm các chất nào và khối lượng tương ứng???

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.