Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9

Rút gọn các biểu thức

a, \(\frac{\sqrt{15}-\sqrt{6}}{\sqrt{35}-\sqrt{14}}\)

b, \(\frac{2\sqrt{15}-2\sqrt{10}+\sqrt{6}-3}{2\sqrt{5}-2\sqrt{10}-\sqrt{3}+\sqrt{6}}\)

c, \(\frac{x+\sqrt{xy}}{y+\sqrt{xy}}\)

d, \(\frac{\sqrt{a}+a\sqrt{b}-\sqrt{b}-b\sqrt{a}}{ab-1}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.