Câu hỏi của Đặng Quỳnh Ngân - Sinh học lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Đặng Quỳnh Ngân - Sinh học lớp 7

- Sinh sản ở sinh vật là gì ?

- Vì sao cây bưởi trồng từ cành chiết thường nhanh cho quả hơn cây trồng từ hạt ?

    Được cập nhật 13/12/2016 lúc 16:20
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.