Câu hỏi của Ngọc Ánh - Toán lớp 10

a.√(4x +1) - √(3x - 2) =(x + 3)/5

b.x2+ x - 1 = (x + 2)√(x2 - 2x + 2)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.