Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 8 | Học trực tuyến

Câu hỏi của ANHOI - Toán lớp 8

CMR : \(x^4-4x+5>0\) với mọi x thuộc tập số thực

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.