Câu hỏi của nhok ngây ngơ - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của nhok ngây ngơ - Toán lớp 9

cho tam giác ABC . có BC=10 cm . đường trung tuyến BD và CE có đọ dài lần lượt là 9cm và 12cm . CMR BD_|_CE

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.