Câu hỏi của bùi thị mai hương - Toán lớp 6

A)chứng tỏ rằng số có dạng aaa gạch trên đầu bao giờ cũng chia hết cho 37

B)chứng tỏ rằng nếu 2 số cùng số dư chia cho 7 thì hiệu của chúng chia hết cho 7

     giúp mk với ngaingung

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.