Câu hỏi của Phan thu trang - Vật lý lớp 12

trong các thí nghiệm dao thoa sóng 2 nguồn A,B cách nhau 20 cm dao động với tần số f=16hz. Tại M cách A,B các đoạn d1=30,5 cm, d2=26cm sóng có biên độ cực đại. giữa m và trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tính số điểm nằm yên trên A,B.

giúp mk nha!!!

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.