Câu hỏi của Niềm Tin - Hóa học lớp 10

Cho24gam hỗn hợp 2 muối cacbonat 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp nhau tác dụng với dung dịch HCl sau phản ứng thu được  0.672 lít CO2 .xác định tên 2kim loại

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.