Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Triệu Tấn Huy

để pha chế 272 ml dd h2so4 (D=1.25g/ml) có C%=42.5% thì cần khối lượng so3 và khối lượng dd h2so4 22.5% là bao nhiêu

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 28 tháng 6 2018 lúc 15:58

Đặt số mol SO3 cần dùng là x(mol); m dd H2SO4 22,5% là a(g)

Khi đó lượng H2SO4(dd22,5) la 0,225a(g)

\(m_{ddH_2SO_4\left(42,5\%\right)}=80x+a=272\cdot1,25=340\left(g\right)\left(1\right)\\ SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

\(C\%_{H_2SO_4\left(spu\right)}=\dfrac{\left(98x+0,225a\right)\cdot100\%}{80x+a}=42,5\%\\ \Rightarrow98x+0,225a=34x+0,425a\\ \Leftrightarrow64x-0,2a=0\left(2\right)\)

Từ (1) va(2) suy ra \(\left\{{}\begin{matrix}x=0.85\\a=272\end{matrix}\right.\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN