Pham Trong Bach

Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB và C là điểm chính giữa của nửa đường tròn. Trên các cung CA và CB lần lượt lấy các điểm M và N sao cho C M ⏜ = B N ⏜ .Chứng minh:

a, AM = CN

b, MN = CA = CB

Cao Minh Tâm
5 tháng 10 2018 lúc 2:11

a, HS tự chứng minh

b, Chứng minh được  M N ⏜ = C A ⏜ = C B ⏜

=> ĐPCM

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho đường tròn tâm O đường kính AB và một điểm C chạy trên một nửa đường tròn. Vẽ đường tròn (7) tiếp xúc với (O) tại C và tiếp xúc với đường kính AB tại D

a, Nêu cách vẽ đường tròn (I) nói trên

b, Đường tròn (I) cắt cắt CA, CB lần lượt tại các điểm thứ hai là M, N. Chứng minh M, I, N thẳng hàng

c, Chứng minh đường thẳng CD đi qua điểm chính giữa nửa đường tròn (O) không chứa C

Pham Trong Bach

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Điểm C thuộc (O) sao cho CA < CB. Vói H là hình chiếu vuông góc của C trên AB, gọi D, M, N theo thứ tự là giao của đường tròn I đường kính CH với (O), AC và BC

a, Tứ giác CMHN là hình gì?

b, Chứng minh OC ⊥ MN

c, Với E = AB ∩ CD, chứng minh các điểm E, I, M và N thẳng hàng

d, Chứng minh ED.EC = EA.EB

Pham Trong Bach

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Trên AB lấy các điểm M, N sao cho AM = BN. Qua M và N kẻ các đường thẳng song song với nhau, chúng cắt nửa đường tròn lần lượt ở C và D. Chứng minh rằng MC và ND vuông góc với CD.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN