Bài 2: Cực trị hàm số

lê minh trang

Cho y = x3-3mx+1 có điểm A (2;3). Tìm m để hàm số có hai cực trị B,C sao cho tam giác ABC cân tại A

Huyền Chi
Huyền Chi 25 tháng 8 2016 lúc 13:32

ta co y'=3x2-3m. h/s co 2 diem cuc tri<=>y'=0 co 2no pbiet # 2                                   <=>Δ>0                                                                                                                              g(2)#0                                                                                                                     <=>-4.3.(-3m)>0                                                                                                                  3.(-2)2-3m#0                                                                                                          <=>m>0                                                                                                                             m#4                                                                                                                    '    ▲y'=0 =>x1=can(m) hoac x2=-can(m)  (*)                                                                       goi B(x1,x13-3mx1+1) va C(x2,x23-3mx2+1)                                                                 thay (*) vao toa do B,C                                                                                               tinh vecto AB va vecto AC                                                                                            Cho 2 vecto dok =nhau                                                                                               binh phuong 2 ve => giai ra m.                                                                                     ket hop voi dk phia tren roi ket luan                                                                                                      

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN