Pham Trong Bach

Chọn đáp án đúng. Tính nhanh:  − 123 + 77 + − 257 + 23 − 43

A. -232

B. 400

C. 323

D. 77

Cao Minh Tâm
5 tháng 5 2018 lúc 12:58

Chọn A

− 123 + 77 + − 257 + 23 − 43 = − 123 + 23 + − 257 − 43 + 77 = − 100 + − 300 + 77 = − 400 + 77 = − 323

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) 210 + 46 + – 210 + – 26

b) − 123 + 77 + − 257 + 23 − 43

Pham Trong Bach

Tính các tổng sau một cách hợp lý:

− 123 + 77 + − 257 + 23 − 43

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN