Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 201
Số lượng câu trả lời 1690
Điểm GP 1
Điểm SP 845

Người theo dõi (130)

Thanh Ngo
Vũ Hoàng Lân
Phượng Trần
Khánh ly Đoàn

Đang theo dõi (289)