Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 154
Số lượng câu trả lời 1957
Điểm GP 51
Điểm SP 1066

Người theo dõi (104)

Ebe Hà :)
Tui Tên Bô
Tiến Thi
Tiến anh

Đang theo dõi (391)

Alice
Diệu Hân
Sakura