Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (2)