Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Ta Nobi

1.Viết CT in tất cả các ước của 1 số n(n nhập từ bàn phím).

2.Viết CT in ra các số chẵn nhỏ hơn hoặc bằng n ( n nhập từ bàn phím).

duong nguyenvan
10 tháng 1 2018 lúc 15:03

1.

Program bai1;

uses crt;

var n,i: integer;

begin

clrscr;

write('nhap so n ='); readln(n);

for i := 1 to n do

if n mod i = 0 then

write(i :2 , ' , ');

readln;

end.

Bình luận (0)
duong nguyenvan
10 tháng 1 2018 lúc 15:03

2.

program bai2;

uses crt;

var i,n: integer;

begin

clrscr;

write('nhap so n ='); readln(n);

for i: 1 to n do

if i mod 2 = 0 then

write(i: 3 ,',');

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN