Câu hỏi của Trần Gia Nguyên - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. đột biến 
  2. B. CLTN
  3. C. sự tích luỹ dần các đặc điểm thích nghi trong quá trình hình thành các loài
  4. D. biến dị tổ hợp
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.