Câu hỏi của Võ Thị Thanh Thảo - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. Mỗi gen nằm trên 1 nhiễm sắc thể.
  2. B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp.
  3. C. Làm hạn chế các biến dị tổ hợp.
  4. D. Luôn duy trì các nhóm gen liên kết quý.
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.