Câu hỏi của Nguyễn Đức Đạt - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. Vì lactôzơ làm mất cấu hình không gian của nó
  2. B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ
  3. C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động
  4. D. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.