Câu hỏi của Đỗ Hà Thọ - Sinh học lớp 11

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. a/ Động vật đơn tính chỉ sinh ra một loại giao tử đực hoặc cái.
  2. b/ Động vật đơn tính hay lưỡng tính chỉ có hình thức sinh sản hữu tính.
  3. c/ Động vật lưỡng tính sinh ra cả hai loại giao tử đực và cái.
  4. d/ Có động vật có cả hai hình thức sinh sản vô tính và hữu tính
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.