Lê Thị Mai Chi

Tôn chỉ, mục đích của Việt Nam Quang phục hội thể hiện rõ sự ảnh hưởng của

A. cuộc Duy tân Minh Trị - Nhật Bản (1868).

B. cách mạng Tân Hợi – Trung Quốc (1911).

C. cuộc Duy tân Mậu Tuất – Trung Quốc (1898).

D. cuộc cải cách của Xiêm (1868).

Trần Vương Quang
2 tháng 10 2019 lúc 6:35

Đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Mai Chi

Hạn chế của cách mạng Tân Hợi năm 1911 là?

A. Chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, chưa giải quyết ruộng đất cho nông dân.

B. Chưa thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, chưa giải quyết ruộng đất cho nông dân.

C. Chưa thủ tiêu hoàn toàn chế độ phong kiến, chưa đánh đuổi đế quốc xâm lược, giai cấp tư sản chưa thật sự nắm quyền.

D. Chưa tạo điều kiện cho CNTB phát triển, chưa giải quyết ruộng đất cho nông dân.

Lê Thị Mai Chi

Từ công cuộc cải cách mở của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay?

A. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa. Chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN

B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa. Chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do

C. Lấy phát triển chính trị làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN

D. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa. Chuyển nền  kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường TBCN.

Lê Thị Mai Chi

Sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện lịch sử giai đoạn cách mạng Việt Nam 1919-1930 sau:

1. Tổ chức Tân Việt cách mạng đảng được thành lập.

2. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập.

3. Tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập.

4. Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.

A. 2, 1, 4, 3

B. 1, 3, 4, 2.

C. 4, 3, 2,1.

D. 3, 4,1, 2.

Lê Thị Mai Chi

Ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á như thế nào?

A. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

B. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng vô sản

C. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh chống chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

D. Góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh vì mục tiêu kinh tế.

Lê Thị Mai Chi

Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam là gì?

A. Tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng.

B. Đều tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài.

C. Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa.

D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế

Lê Thị Mai Chi

Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc với công cuộc cải tổ ở Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam là gì?

A. Tiến hành cải tổ về chính trị, cho phép đa nguyên đa đảng.

B. Đều tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng không ổn định, khủng hoảng kéo dài.

C. Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo, kiên trì theo con đường xã hội chủ nghĩa.

D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập quốc tế.

Lê Thị Mai Chi

Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam được thể hiện như thế nào?

A. Bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền

B. Đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ, phối hợp chiến đâu và chi viện cho miền Nam

C. Phối hợp chiến đấu với miền Nam, góp phần đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ

D. Hoàn thành nghĩa vụ hậu phưong với miền Nam và nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.

Lê Thị Mai Chi

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960) đã chỉ rõ vai trò của cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam như thế nào?

A. Có vai trò to lớn nhất đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.

B. Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.

C. Có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của cách mạng miền Nam.

D. Có vai trò quyết định trực tiếp đối vói sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Lê Thị Mai Chi

Mục tiêu của công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978) là

A. biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

B. đưa đất nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội.

C. biến Trung Quốc từ một quốc gia lạc hậu thành một quốc gia phát triển trên thế giới.

D. đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN