Ôn tập cuối năm phần số học

Nguyễn Thu Hằng

Cho \(\dfrac{x^2}{y+z}+\dfrac{y^2}{x+z}+\dfrac{z^2}{x+y}=0\) và x + y + z khác 0. Tính \(\dfrac{x}{y+z}+\dfrac{y}{x+z}+\dfrac{z}{x+y}\)


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN