Unit 1 : Back to school

Ly Ly Vũ

Trang ( not have) any friends in ha noi

Hà An
Hà An 16 tháng 11 2017 lúc 12:32

Trang ( not have) doesn't have any friends in ha noi

Bình luận (0)
Bùi Nguyễn Xuân Quỳnh
Bùi Nguyễn Xuân Quỳnh 18 tháng 11 2017 lúc 14:45

Trang doesn't have any friends in Ha Noi

Bình luận (0)
Nguyễn Trà My
Nguyễn Trà My 20 tháng 11 2017 lúc 20:45

Trang doesn’t have any friends in Hanoi

Bình luận (0)
Trần Quang Anh
Trần Quang Anh 21 tháng 11 2017 lúc 18:21

Trang doesn't have any friends in ha noi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN