Hoàng Gia Bảo

Trình bày mục tiêu của ASEAN

Nguyễn Vũ Thu Hương
5 tháng 5 2018 lúc 12:53

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước thành viên. (0,5 điểm)

   - Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ ASEAN và bất đồng khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài. (0,5 điểm)

   - Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển. (0,5 điểm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã ảnh hưởng gì tới mục tiêu phấn đấu của ASEAN?

Hoàng Gia Bảo

Nêu các mục tiêu của ASEAN.

Hoàng Gia Bảo

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là

A. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển

B. Phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên

C. Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới

D. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các tổ chức quốc tế khác

Hoàng Gia Bảo

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là

A. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển

B. Phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên

C. Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới

D. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các tổ chức quốc tế khác

Hoàng Gia Bảo

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là

A. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển

B. Xây dựng ĐNA thành một khu vực hòa bình, ổn định có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

C. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến quan hệ giữa ASEAN với các nước

D. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

Hoàng Gia Bảo

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là

A. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

B. Phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

C. Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất.

D. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN.

Hoàng Gia Bảo

Mục tiêu tổng quát của ASEAN là?

A. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

B. Phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

C. Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

D. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các tổ chức quốc tế khác.

Hoàng Gia Bảo

Mục tiêu tổng quát của các nước ASEAN là

A. thúc đẩy sự phát triêh kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên

B. đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển

C. xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển

D. giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước, khối nước hoặc các tổ chức quốc tế khác

Hoàng Gia Bảo

Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN