Luyện tập tổng hợp

Trần Thị Đào

VI. Rewrite the......

1. I haven't seen my brother for two months

- I last.....................

2. Wear a hat or you'll get sunburnt

- If you .......................

Đức Minh
Đức Minh 24 tháng 10 2017 lúc 14:41

1. I haven't seen my brother for two months

- I last saw my brother two months ago.

2. Wear a hat or you'll get sunburnt

- If you don't wear a hat, you'll get sunburnt.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...