Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Gấu Con

Cho 14,2g hh MgCO3 và Rx(CO3)y vào dd HCl 7,3% ( vừa đủ) thu được dd A và 3,36 lít khí ( đktc). Biết rằng C% của MgCl2 trong dd A là 6,028%. Xác định R? Tính thành phần trăm từng muối trong hh ban đầu.

2) Dùng hiđro khử hoàn toàn m(g) FexOy thu đc rắn A và hơi nước biết rằng nếu cho lượng hơi nước này hấp thụ hoàn toàn trong 100g H2SO4 98% thu đc dd H2SO4 có nồng đọc giảm đi số vs lúc đầu là 3,405% cho A tác dụng hoàn toàn vs dd HCl 10% sẽ thu đc 3,36 lít khí ( đktc) và dd B. Xác định CTHH đúng của FexOy và Tính C% các chất tan trong dd B và khối lượng

Nguyễn Thị Kiều
19 tháng 10 2017 lúc 21:17

2, FexOy + yH2 -to -> xFe + yH2O

mH2SO4 = \(\dfrac{98.100}{100}=98\left(g\right)\)

=> \(98-3,405=\dfrac{98.100}{100+m_{H_2O}}\)

=> \(m_{H_2O}=3,6\left(g\right)=>n_{H_2O}=0,2\left(mol\right)\)

Fe + 2HCl ---> FeCl2 +H2

nFe = nH2 = 0,15 (mol)

=> \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{0,15}{0,2}=\dfrac{3}{4}\)

=> Fe3O4

-----------------------------

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kiều
19 tháng 10 2017 lúc 22:09

Bài 1:

MgCO3 + 2HCl ---> MgCl2 + CO2 + H2O

Rx(CO3)y + 2yHCl ---> xRC2y/x + yCO2 + yH2O

nHCL = 2nCO2 = 0,3 (mol)

\(m_{ddmuoi}=14,2+\dfrac{0,3.36,5.100}{7,3}-0,15.44=157,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{MgCl_2}=\dfrac{6,028.157,6}{100}=9,5\left(g\right)\)\(\Rightarrow n_{MgCl_2}=0,1\left(mol\right)\)

=> mRx(CO3)y = mhh - mMgCO3 = 14,2 - 0,1.84 = 5,8(g)

Bảo toàn C => nMgCO3 + y.nRx(CO3)y = 0,15

=> nRx(CO3)y = \(\dfrac{0,15-0,1}{y}=\dfrac{0,05}{y}\left(mol\right)\)

Ta có: \(5,8=\dfrac{0,05}{y}\left(Rx+60y\right)\)

x 2 1 2 1
y 1 1 3 2
R 28(loai) 56(Fe) 84(loại) 112(loại)

Vậy R là Fe. CT muối FeCO3

=> phần trăm khối lượng mỗi muối

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN