Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

Đinh Thị Ngọc Anh

Tìm a sao cho:

a) \(\left(27x^2+a\right)⋮\left(3x+2\right)\)

b) \(\left(x^4+ax^2+1\right)⋮\left(x^2+2x+1\right)\)

c) \(\left(3x^2+ã+27\right)\) chia cho x+5 dư 2

kuroba kaito
19 tháng 10 2017 lúc 12:32

; 3x+2 27x +a 2 9x 27x +18x 2 -18x+a -6 -18x-12 a+12 để \(27x^2+a⋮3x+2\) thì

a+12=0

a=-12

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN