Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x   =   4 √ 2 cos ( 5 π t   -   3 π / 4 ) , (x tính bằng cm; t tính bằng s).

Quãng đường chất điểm đi từ thời điểm t1 = 0,1s đến thời điểm t2 = 6s là:

A. 84,4 cm

B. 333,8 cm

C. 331,4 cm

D. 336,1cm

Vũ Thành Nam
7 tháng 7 2018 lúc 13:43

- Tại ta có:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

- và đang chuyển động theo chiều dương:

   v > 0

- Quãng đường đi được:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lí 12

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết